Přeskočit navigaci

Portál do nadčasového světa

O portálu

Žijeme v době, ve které už lidová kultura ve své známé historické podobě není v plné šíři přirozenou součástí každodenního ani svátečního života. Mnoho tradičních kulturních elementů už ztratilo svůj praktický význam a přestalo plnit své původní funkce. Jiné části se postupně transformovaly v rámci současného způsobu života a přizpůsobily se potřebám a představám lidí. Expanze nových kulturních prvků naučila dnešního člověka vnímat vlastní kulturu jinak. S postupným šířením globalizace se tak objevila potřeba začít ochraňovat dědictví kultury předcházejících generací.

Uchovávání a pěstování kulturního dědictví je důležitou výzvou pro současné společnosti, neboť ztělesňuje kontinuitu jejich historického vývoje a představuje zdroj hodnot, které spojují minulost, současnost a budoucnost do souvislého a pochopitelného celku. Evropské národy tak odvozují velkou část své identity právě z dědictví lidové kultury.

Portál ETNOFOLK představuje bohatý zdroj atraktivních a užitečných informací o kulturním dědictví lidové kultury v zemích střední Evropy. Informace z portálu ETNOFOLK jsou určeny zejména pro výzkumné pracovníky, učitele, studenty, muzeologické pracovníky, architekty, podnikatele, místní a regionální politiky, ale i pro všechny kreativní jedince se zájmem o lidovou kulturu.

Vzhledem k zapojení partnerů ze čtyř zemí je portál koncipován jako vícejazyčný. Podrobnosti ke každému záznamu jsou dostupné v jazyce jeho vzniku, základní informace pak v angličtině. Zároveň je ve znalostní bázi doplněna možnost automatických překladů.

Níže naleznete některé příklady použití portálu hlavními cílovými skupinami:

Turista

Portál Etnofolk se zaměřuje na turistiku a turistický ruch zcela záměrně. Informace, které soustřeďuje a prezentuje o tradiční lidové kultuře a jejím využití v současnosti, patří mezi oblíbené a vyhledávané údaje při plánování rodinných i individuálních dovolených a rekreačních pobytů. Kombinací údajů o konkrétních aktuálních akcích, památkách lidové architektury či o tradičních krajových pokrmech, se uživateli dostává zcela nová kvalita informací, které vznikly na seriózním odborném základě. Etnofolk se navíc týká celého prostoru vybraných zemí střední Evropy.

Turista - jedu na dovolenou (Domažlicko)

"V letošním roce jedeme na dovolenou v první polovině srpna a míříme do západních Čech, přesněji na Chodsko. Rádi bychom si během pobytu prohlédli místní lidové stavby a ochutnali typická jídla. V televizi jsme nedávno viděli pořad o chodské keramice a tak bychom ji chtěli vidět na vlastní oči.„

Jak pomůže portál Etnofolk?

Na mapě (sekce Hledání na mapě) si najdete a přiblížíte region, do kterého míříte - Domažlicko. Po kliknutí na link „Aktualizovat výběr“ uvidíte na mapě různé druhy ikon.

Ikony odkazují na odborné záznamy ve znalostní bázi (sekce Znalostní báze). Díky nim si můžete prohlédnout fotografie architektury typické  pro vybraný region (chodské obytné domy, hospodářské budovy), či doklady o místních lidových tradicích, zvycích nebo řemeslech (výroba a malování chodské keramiky). Fotografie, video a audiozáznamy jsou doplněny odbornými popisy vytvořenými v institucích, které jsou parnery portálu ETNOFOLK (sekce Partneři).

Chcete si zpestřit výlet návštěvou folklorního festivalu či jiné události ?

Podívejte se ve vybrané oblasti na záznamy označené ikonami událostí.

V Domažlicích se konají na začátku srpna, společně se svatovavřineckou poutí, tradiční Chodské slavnosti. Na nich uvidíte nejen ukázky lidových zvyků a tanců, ale na vlastní uši můžete slyšet chodské dudácké písně interpretované místními soubory (Domažlická dudácká muzika – seznam Služeb pod Mapou).

Celkový přehled odkazovaných akcí najdete v sekci Události.

Chcete navštívit místní muzeum?

Pokud Vás místní lidová kultura a zvyky zaujaly, navštivte také muzeum (Muzeum Chodska v Domažlicích). Nebo se vydejte do informačního centra (Domažlické Íčko), kde dostanete tipy na nejlepší výlety po okolí. (seznam Služeb pod Mapou).

Další ikony na mapě odkazují na různé druhy služeb, které navazují na tradice ve vybrané oblasti. Na Domažlicku tak můžete najít pekárnu chodských koláčů v Bořicích nebo ubytování v původní Chodské strážnici v obci Pelechy. Další odkazy jsou vypsány v seznamu Služeb pod Mapou.


Turista – hledám informace o svém okolí

Chcete zjistit více o lidových tradicích ve Vašem okolí (Příbramsko)?

Pokud se chcete o lidové kultuře v okolí Vašeho domova dozvědět více, podívejte se na svůj region na mapě portálu ETNOFOLK  (sekce Hledání na mapě  / Příbramsko). Zde najdete pod ikonami odborných záznamů mnoho ukázek původních obytných budov a jejich typického vybavení - cepy, kosy, žentoury, ale i fotografie hostinců, kováren aj." (sekce Znalostní báze).

Mezi záznamy ve Znalostní bázi najdete i informace o tradičních o činnostech a zaměstnáních našich předků, které byly provozovány v místech, kam už dnes cesta nevede. Např. se jedná o fotografie z oblastí, které zmizely pod vodní hladinou přehrad (vodní nádrž Orlík - vorařství, chov domácích zvířat).

Chcete zjistit více o lidových tradicích ve Vašem okolí (Příbramsko)?

Navštivte blízký skanzen s ukázkami typické architektury z Vašeho kraje (Skanzen Vysoký Chlumec, seznam Služeb pod Mapou).

Na stránkách Etnologického ústavu AVČR (www.eu.cas.cz) si také můžete zakoupit publikaci, která se lidové architektuře ve Vaší oblasti věnuje, např.: B. Gergelová, J. Otčenášek a J. Novotný: Lidová architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - CD-ROM.


Použití portálu krok za krokem


Odborník

Portál Etnofolk se v odborné oblasti realizuje především v prezentování rozsáhlých sbírek fotografického, kresebného a audiovizuálního materiálu, který dlouhá léta vznikal na vědeckých pracovištích partnerů projektů, tj. ve velké části střední Evropy. Vědec, odborný pracovník i student zde najde nejen specializovanou databázi výše uvedených sbírek, ale také velké množství odborných článků, map a odkazů. Struktura zdrojů informací je navíc synchronizována pro všechny země a doplněna o možnost překladu. Vědecká i odborná pracoviště se také mohou stát partnerem projektu a propagovat své sbírky a publikace díky portálu Etnofolk.

Odborník - architekt

"Jsem architekt a mám zakázku od svého klienta na rekonstrukci polodřevěného domu v obci Světnov (okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina), který byl v minulosti několikrát přestavován. Majitel by rád objekt uvedl do původního stavu a využíval na víkendy."

Chcete zjistit, co se pro danou oblast z hlediska architektury uvádí v odborných textech?

Nejprve se podíváte na mapu (sekce Hledání na mapě), kde oblast nachází. Jakmile si následně vyberete klíčové slovo Tradiční stavitelství a zaměříte se na oblast kraje Vysočina - zjistíte, zda existuje ve znalostní bázi buď přímo vesnice Světnov nebo nějaké obce v okolí. Obec opravdu existuje a v bázi je přímo fotografie typického objektu tohoto regionu konkrétní objekt. Dále navštívíte sekci Články a videa, kde opět vyberete klíčové slovo Tradiční stavitelství v České republice v kraji Vysočina. Objeví se článek Dům východních Čech a západní Moravy, který popisuje krajovou formu tradičního stavitelství v širší oblasti a dále se objeví článek Horácký dům, který se týká přímo oblasti obce Světnov. Navíc tu máte i kde bydlet, je tu např. penzion (seznam Služeb pod mapou).

Pokud už do obce vyrazíte, budete mít možná trochu času a chuti seznámit se s ní blíže. Bude se tam něco dít?

Shodou okolností se tam brzy koná místní slavnost (sekce Události), která se v obci Světnov bude brzy slavit - Světnovský festival.

A nebyla k tomuto tématu i odborná publikace o lidové architektuře k zakoupení?

Na stránkách Etnologického ústavu AVČR (www.eu.cas.cz) je nabídka CD-ROMu B. Gergelové, J. Otčenáška a J. Novotného: Lidová architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, který je možné zakoupit.


Odborník - badatel

"Pracuji na vědecké studii o tradicích kolářství na Moravě a rád bych shromáždil relevantní informace o tomto řemesle."

Jak se k odborným informacím nejrychleji dostat?

Morava je součástí České republiky a kolářství spadá do Tradičních řemesel, konkrétně mezi Práce se dřevem - Kolářství. Na Moravě bylo zdokumentováno např. v obci Bukovec. Obecný  odborný text, který se věnuje kolářství v Čechách a na Moravě je tu také. Některé další informace jsou k nalezení i v nabízené publikaci B. Gergelová a J. Otčenášek: Tradiční řemeslná výroba a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, CD-ROM. Kolářství na živo je pak možné v brzké době shlédnout na akci Světnovském festivalu, kde se kolářství také předvádí. Navíc je možné navštívit žijícího řemeslníka-koláře v nedalekém Novém Hrozenkově. Další informace budou jistě také v Moravsko-slezské vědecké knihovně v Ostravě nebo ve Státním okresním archivu Frýdek-Místek.


Podnikatel

Portál Etnofolk vytváří platformu pro propojování podnikatelské oblasti a okruhu kulturních a vědeckých institucí. Etnofolk je vhodně využitelný pro podnikání v turistice, pohostinství, pro služby ubytovacích zařízení, pro soukromé kulturní podniky, ve stavebnictví a oblasti rekreace a drobného průmyslu. Podnikatelé se jednak mohou stát přímo partnery projektu, který je neziskový, či mohou jen služeb portálu využívat podle svých potřeb v oblasti reklamní, a to na území všech partnerů projektu.

Podnikatel