Přeskočit navigaci

Portál do nadčasového světa

Služba

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec u Sedlčan (okres Příbram)

Specifikace

Klíčová slova

Sep

Tradiční stavitelství

Geografická oblast

Sep

Příbram

Odkaz

Sep

http://www.muzeum-pribram.cz/cz/skanzen-vysoky-chlumec

MapaSepUkázat na mapě

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec u Sedlčan (MVS) funguje jako pobočka Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, které je zřizováno Středočeským krajem. 

Muzeum (skanzen) je budováno na ploše 3 ha s vodotečí a rybníčkem již od roku 1998. Jde o záchranné muzeum, do jehož areálu jsou všechny vytypované stavby postupně přenášeny (stav k roku 2014 činí 16 menších i větších staveb různé funkce i využití). Jejich transfer je prováděn na základě předem daných odborných kritérií a při znovupostavení se uplatňuje autorský dozor projektanta a zástupce investora (Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace nebo Středočeský kraj). Do areálu MVS jsou umísťovány především roubené stavby, jde o regionální formu lidového domu Povodí Berounky a Středočeské pahorkatiny, hlavními sběrnými regiony jsou především Sedlčansko a Voticko (okresy Příbram a Benešov). U všech objektů v muzeu byla realizována dendrochronologická analýza Ústavem Nauky o dřevě Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Hornické muzeum Příbram dále spolupracuje s Katedrou mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze (zhotovení 3D modelů některých staveb) a s Katedrou fotografie FAMU Praha (propagační a ediční činnost). Koncepce muzea vesnických staveb středního Povltaví by v konečné fázi měla zahrnout přibližně 22 staveb. Jednotlivé transferované objekty by měly vytvořit v konečné fázi výstavby čtyři usedlostí doplněné o vesnické technické stavby (pilu a mlýn), a drobné sakrální (železné kříže na kamenných soklech) a komunikační objekty (milník, hraniční kameny). Zajímavý členitý pozemek umožňuje modelovat zástavbu vesnice charakteristickou pro střední Povltaví.     

U přenášených staveb je provedena rešerše archivních pramenů a po odstranění staveb též archeologický výzkum. Většina staveb pochází z 2. poloviny 18. století, výjimku tvoří roubená stodola z Mašova u Petrovic čp. 2 a roubená víceboká stodola z Podolí u Vojkova čp. 8,  na jejichž stavbu bylo použito dřevo kácené již ve 2. polovině 17. století. Zajímavý je i dvoutraktový dům čp. 2 z osady Mašov, datovaný na stropním trámu ve světnici rokem 1838.  V areálu skanzenu se nacházejí celkem 4 obytná stavení, 3 stodoly, 4 špýchary (sýpky), dále 2 včelíny, holubník a výše zmíněné drobné objekty. Areál technických staveb zahrnuje pilu na vodní pohon, zařízení pochází z obce Sloupnice (okr. Ústí nad Orlicí) a dále vodní mlýn z obce Radešice u Petrovic, kde bylo instalováno poloumělecké složení mlýna. U domů z Obděnic čp. 4 a z  Mašova čp. 2 byla transferována část černé kuchyně v bloku o hmotnosti 30, respektive 32 tun. Do areálu skanzenu jsou přenášeny objekty lidového stavitelství, které nejsou prohlášeny kulturními památkami. V jednotlivých objektech jsou nainstalovány interiérové expozice, vztahující se k určitému časovému období a prezentující dané sociální prostředí obyvatel. V některých obytných i hospodářských stavbách byly zřízeny specializované expozice či dlouhodobé výstavy – například seker a sekernického řemesla, dále nejstarších roubených objektů v českých zemích, lidového malovaného nábytku, lidového transportu, ručních praček a mandlů. V Muzeu vesnických staveb ve Vysokém Chlumci probíhá každý rok několik akcí, z nichž nejvýznamnější je den řemesel (konaný v polovině srpna), jehož jádro tvoří stavební řemesla. Fotky pocházejí ze sbírek skanzenu.

Chlumec_celekChlumec_interiérChlumec_mlýn

Zobrazený obsah je ověřen provozovatelem portálu ETNOFOLK.